Facebook
Boliger
Boliger

KOSTNADER

Årlige skattforpliktelser for ikke spanske residenter

Hver person som eier en eiendom i Spania, men som ikke har en skattemessig bolig her, er ansvarlig for visse spanske skatter og må derfor årlig fylle i en individuell skattedeklarasjon.

a) Skattemessig bolig i Spania

I henhold til loven er en person skattemessig bosatt i Spania når denne tilbringer 183 dager i et kalenderår (inklusive sporadiske fravær) på spanske territorium, eller hvis virksomhet, profesjonelle eller økonomiske interesser er basert i Spania. Til og med dennes partner, ektemake eller mindreårige barn kommer til å ansees å være bosatte.

b) Skatteidentifikasjonsnummer

Alle i Spania tildeles et skatteidentifikasjonsnummer, som anvendes i forbindelse med alle skatteerklæringer og korrspondanse med de spanske skattemyndighetene. For utlendinger kalles dette skattenummeret for NIE-nummer (Numero de Identificación de extranjeros) og kan skaffes hos politiet. Når en eiendom eies av et gift par eller av ulike personer, betraktes hver av eierne som en uavhengig skattebetaler og derfor må hver enkelt deltaker fylle ut en selverklæring.

c) Årlig eiendomsskatt (Kommunalskatt) på spansk kjent som IBI; Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Denne skatten er av lokal karakter og håndteres av rådhuset i den kommunen der eiendommen ligger. Denne skatten skal betales en gang pr år og betalingsperioden varierer avhengig av kommunen (fra september til november hvert år). Skatten betemmes av mange faktorer. Eiendommens plassering, størrelse og type eiendom (byeiendom eller landeiendom) samt den skatteprogresjon som fastsettes av rådhuset med tillempinger.

Det er viktig å se til at rådhuset gir deg alle IBI-kvitteringer som skal beholdes.

Alle pålitelige eiendomsformidlere bør tenke på å gi kjøperen en kopi av de seneste betalte IBI-kvitteringer fra selgeren for å forenkle overdragelsen.

d) Inntektskatt

Denne skatten styres av den potensielle utleieverdien av den eiendommen som eies i Spania. Deklarasjonen må fylles ut uavhengig om eiendommen leies ut eller ikke.

- Hvorfor betale en inntektsskatt hvis du ikke leier ut din eiendom og det ikke finns noen inntekt?

- Skattemyndighetene prissetter en imaginær inntektskilde for eieren av eiendommen, uavhengig av om den leies ut eller ikke.

Denne skatten skal betales en gang pr år. Skattegrunnlaget er 2% eller 1,1% av takseringsverdien (se IBI-kvitteringen). I tillegg debiteres en skattesats på 24,75% for å innhente det beløp som skal betales til de spanske skattemyndighetene.

Om du ikke eier eiendommen gjennom et helt år eller eiendommen er blitt utleid i deler av året, må du deklarere tilsvarende andel. Om eiendommen er utleid, er det inntekten – det totale beløpet som samles inn fra leietakeren, uten avdrag for eventuelle kostnader som skal deklareres. Skattesatsen ligger på 24%.

e) Skatt på gevinst

Selgeren av eiendommen er ansvarlig for skatt på gevinst av salget, som tas ut på gevinsten av salg av eiendommen. En skattesats på 18% skal tillegges gevinsten fra slaget. Den verdien som skal beskattes er mellomlegget av eiendommens anskaffelsespris (utkjøpsverdi) og salgspris. I begge tilfellene må alle utgifter inkluderes som kan henføres til overføringen av eiendomsretten, f.eks. notariusavgifter, eiendomsregisterets avgifter, overføringsskatt mm.

f) 3% Kildeskatt

Denne skatten er direkte koblet til skatten på gevinst som er nevnt over og gjelder kun når selgeren av eiendommen ikke er bosatt i Spania. I dette tilfellet må kjøperen beholde tilsvarende 3% av kjøpesummen som er avtalt for kjøpet og betale dette beløpet til de spanske skattemyndighetene. Denne 3% andelen betaler kjøperen på oppdrag fra selgeren, som får utbetalt 3% mindre enn den avtalte prisen.

Denne skatten skal ses som et forskudd for å forhindre selgeren fra å flytte fra Spania uten å betale den skatten som motsvarer transaksjonen.

I tilfelle av kapitaltap eller om kildeskatten skulle overstige skatten som burde betales, er det din rett å søke om skattereduksjon av overskuddet. En skattejurist kan hjelpe deg med å fylle i selverklæringen, og om nødvendig, delta i en inspeksjon fra skattemyndighetene.

Å kjøpe eiendom i Spania

Det som kalles anskaffelsesprosessen omfatter alle steg som går fra kjøpet av en eiendom til registreringen av den skjøtet hos notarius ved Eiendomsregiseret i det området der eiendommen er beliggende. Denne prosessen begynner vanligvis med en provisorisk overenskomst.

Provisorisk overenskomst

Gjennom denne overenskomsten, som vanligvis kalles ”Reservasjonskontrakt”, uttrykker selger og kjøper gjensidig sin hensikt, i nær framtid (en eller to måneder) å sette opp en kjøpskontrakt for en spesifikk eiendom. Men signering av en reservasjonskontrakt er ikke et obligatorisk skritt i kjøpsprosessen. I mange tilfeller underskrives en kjøpskontrakt direkte mellom partene. På dette stadium oppfordres normalt kjøperen å betale et depositum, som siden kommer til å trekkes fra sluttprisen.

Etter at kontrakten er signert, har begge parter inngått et kontraktsforhold og de må oppfylle de rettslige forpliktelser som dette medfører. I tilfelle av at kjøperen beslutter å ikke kjøpe eiendommen, blir ikke alltid depositumet tilbakebetalt.

Privat kjøpsavtale

Når partene har kommet overens om eiendommen og prisen, utarbeides en privat kjøpekontrakt. Før signeringen av kontrakten og innen kontrakten blir rettskraftig, er det viktig for begge parter å forstå fullt ut og bli enige om de forpliktelser og rettigheter som kontrakten innebærer. Det anbefales å få kontrakten kontrollert av en spansk advokat innen signeringen.

I henhold til spansk lovgivning skal det i den private kjøpskontrakten framgå bl.a. hvem som er selger og kjøper samt deres personlige opplysninger, prisen på eiendommen, hvordan eiendommen blir betalt samt en beskrivelse av eiendommen, tidspunkt for overtakelse og overlevering av nøklene.

Om en reservasjonskontrakt ikke er blitt skrevet tidligere, foretas den første utbetalingen nå og motsvarer det depositumet som ellers skulle vært avtalt i reservasjonskontrakten. Normalt utgjør den en prosentdel av den totale kjøpesummen.

NIE-Nummer

Et rettslig krav i Spania er at du har et identifikasjonsnummer for utlendinger, NIE-nummer (Numero de Identificación de extranjeros). Dette nummeret er nødvendig bl.a. for skatteformål. Du behøver NIE-nummeret til og med når du vil kjøpe en eiendom i Spania, søke om lån, starte forretninger, for arv, kjøp av bil, mobiltelefon etc. Dette nummeret blir ditt spanske skattenummer når din skatterepresentant registrerer det hos skattemyndighetene. Vær klar over at registrering av NIE-nummeret er obligatorisk.

Bankgaranti / Individuell Forsikring - Kjøpe eiendom under oppføring

Det ubehagelige ved å kjøpe en eiendom som er under oppføring er at det tar lang tid, vanligvis mer enn 18 måneder. I løpet av denne tiden kan det hende mange uforutsett ting som kan sette din investering i fare. Byggherren kan gå konkurs, det kan bli streik eller problemer med leverandører og samarbeidspartnere, juridiske uenigheter med rådhusets eksperter samt problem med anskaffelser av nødvendige lisenser og tillatelser. Under disse omstendighetene mister kjøperen de pengene som er investert, om de ikke har blitt garantert av en spansk bank eller via et registrert forsikringsselskap, gjennom en bankgaranti eller individuell forsikring.

Dette er tidspunktet for å sikre at alle pengene som skal betales inn for eiendommer under oppføring, skal ha bankgarantier eller forsikringer som ordnes mellom byggherren og banken/forsikringsselskapet. En spansk lov ble vedtatt i 1968 (lov 57/1968) og pålegger den som bygger å garantere alle betalinger fra kjøperen før signeringen av skjøtet. Det vil si at om noe går feil, bør de innbetalingene som allerede er gjort tilbakebetales til kjøperen med en 6% årlig rente fra den spanske banken eller forsikringsselskapet. Din spanske advokat kommer til å hjelpe deg med å få dette dokumentet på plass, samt i verste fall å få iverksatt det.

Signering av skjøtet

Notarius Publicus, som er den eneste person som har rett til å godkjenne et offentlig dokument, utferdiger skjøtet basert på de vilkår som partene har blitt enige om i kjøpskontrakten. I motsetting til den private kjøpskontrakten er skjøtet rettskraftig overfor tredje person, det kan registreres i Eiendomsregisteret i det området der eiendommen ligger. Kopier utferdiges for å bekrefte eierskapet.

Notarius sertifiserer kun skjøtet dersom partene kan identifisere seg med gyldige pass. Partene skal personlig være til stede ved signeringen, alternativt utpeke noen, oftest en advokat med fullmakt som kan representere dem ved signeringen.

Skatter & Eiendomsregistret

Etter signeringen skal den notarius godkjente skjøtet presenteres og registreres hos det lokale Eiendomsregisteret. Men før du gjør det, skal skatter slik som stempelskatt, overdragningskatt, plusvaliaskatt eller moms betales. Disse skattene varierer avhengig om eiendommen er et videresalg, eller om det er et nybygg som selges av en byggherre. Uten en stemplet skatteerklæring fra Skattevesenet kommer registreringen til å bli avslått.

Dessuten, om selgeren ikke er spansk skatteobjekt (forretning eller person), er det kjøperen som er skyldig til å avsette 3% av salgsprisen og betale, gjennom modellen 211, til de spanske skattemyndighetene innen 30 dager etter signeringen av skjøtet. Kjøperen er også ansvarlig overfor de spanske skattemyndighetene om dette ikke blir gjort. Din advokat kan hjelpe deg med dette.

I henhold til spansk lov er notarius lovpålagt å kontrollere med Eiendomsregisteret at det ikke finnes noen skjulte avgifter eller heftelser på eiendommen. Dette skal gjøres før signeringen av kjøpekontrakten. Eiendomsregisteret har ansvaret for å holde alle detaljer rundt eiendommen oppdatert, finansielle avgifter og andre data som kan påvirke skjøtet. Registreringen av skjøtet gir den høyeste allmenne sikkerhet, ikke bare for eierne, men også for tredje part.

Huseierforeningen

Om du kjøper en leilighet eller villa som er en del av ett større byggekompleks, tenk på at dette kommer til å omfattes av den spanske loven om fellesutgifter (Horisontell Division, Ley de Propiedad Horizontal). I følge denne loven er hver enkelt leilighets- og villaeier deleier i de felles delene av byggekomplekset (trapper, heiser, hager, basseng, renholdstjenester, avløp, leveranse av vann, elektriske ledninger etc.) til sammen med de andre eierne. Alle eiendomseierne er en del av en huseierforening, som er et juridisk objekt presis som en forretning eller en person. Denne huseierforeningen må vedlikeholde de felles delene av byggekomplekset.

Hver leilighet har en andel (cuota de participación) i den felles eiendommen, vanligvis proporsjonalt til størrelsen på byggekomplekset. Eieren av en stor leilighet kommer derfor til å ha en større andel i den felles eiendommen og alle eiere kommer til å bidra til å dekke kostnadene for de felles delene tilsvarende deres andel. Disse kostnadene kalles urbanisasjonsavgifter.

Alle beslutninger som berører fellesskapets avgifter, arbeid og reparasjoner i de felles delene, dess bruk og foreningens vedtekter behandles i eiernes årsmøte, der hver huseier har stemmerett.

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål eller ønsker privatvisning av boliger.

EuropaHus

Ring oss i dag.

Hvis du er ute etter boliger i provinsene Alicante og Murcia, eller trenger noen av våre tjenester, vennligst ta kontakt EUROPAHUS. Du kan ringe oss, stoppe ved våre kontorer i Los Alcazares, eller send en e-post. Vi vil gjerne hjelpe deg med det du trenger.

© 2022 Europahus ● Juridisk merknadPrivatlivCookiesWeb kart ● Design: Mediaelx
ONLINE VISNINGER