Facebook
Boliger
Boliger

Juridiske spørsmål når du kjøper eiendom i Spania

Din advokat kommer til å hjelpe deg med alle steg som et kjøp omfatter. Det finns mange bra advokater i Spania, både engelsktalende og skandinaviske. Det å velge rett advokat er din garanti for at alle spanske rettslige krav blir oppfylt, at eiendommen er registrert i selgerens navn og at den er fri for alle heftelser. Det være seg lån, avgifter, panteheftelser, fordringer eller andre forpliktelser. Alt dette kan din advokat finne ut av gjennom å forhandle og diskutere kjøpsvilkårene med selgerens advokat. Vilkårene bør ikke begrenses til bare prisen og skal i detalj tydeliggjøre alle dine krav til sluttdato, betalingsvilkår etc. Vi på Europahus har flere advokater vi kan anbefale med referanse fra våre klienter.

Forhandlinger innen kjøpet samt reservasjonsavtale

Når en passelig eiendom er funnet, skal pris forhandles med selger. Din advokat kommer til å kontrollere og undersøke eiendommen (avgifter, skyld etc. i eiendomsregisteret), samt se over prosedyrer for avskriving av eventuelle gjenstående lån og ordne dette med selgeren.

Når en muntlig avtale er gjort, er neste steg å sette opp en skriftlig kontrakt. Penger avsettes vanligvis i en lokal bankkonto, eller hos din advokat for å vise selgeren at det finnes en vilje til å kjøpe. Det er normal praksis i Spania å inkludere en forskuddsbetaling for å kunne reservere eiendommen fram til kontrakten er sluttforhandlet.

Privat kontrakt (Contrato de compraventa)

Ved godkjennelsen av selgerens tilbud og vilkår er neste steg i salgsprosessen å sette opp en kjøpsavtale. Dette skal skje innen to uker etter formelt godkjent tilbud. Kjøpsavtalen inneholder alle de vilkårene det er blitt enighet om samt dato for notarius godkjenning. Det er praksis at man da betaler en prosentsats av kjøpesummen dette blir normalt tilbakebetalt om kjøpet ikke blir fullført.

N.I.E. (Número de Identificación de Extranjeros)

Dette er et identitetsnummer for utlendinger i Spania. Du er nødt til å ha et NIE-nummer når du bor og driver forretninger i Spania. NIE-nummer kreves også om du ikke er heltidsbosatt, eller skatter til Spania. Nummeret får du fra den lokale politistasjonen og skal registreres hos skattemyndighetene. De lokale myndighetenes bestemmelser, der eiendommen ligger, avgjør om NIE-nummer er obligatorisk ved skattebetaling. Om skatten ikke betales i tide kommer en ekstra avgift i tillegg, hvilket din lokale advokat kommer til å ta hånd om.

Notarius (Notaría)

En handel er formelt klar i Spania når det offentlige skjøtet om kjøp er undertegnet av en notarius (Notarius Publicus), sluttbetalingen har blitt gjennomført og besittelse gitt til kjøperen. Dokumentet ”Escritura” er en handling som angir navnet på eieren og inneholder en detaljert beskrivelse av eiendommen. I henhold til spansk lov er det nødvendig at ”Escritura” undertegnes i nærvær av en spansk notarius. Notarius er den offentlige tjenestemann som har ansvar for registrering av salg i offentlige register, samt bevitner at skjøtet er undertegnet i hans/hennes nærvær og er forstått av de berørte partene. Notarius sertifiseres kun skjøtet om partene kan identifisere seg med gyldige pass. Partene skal personlig møte ved signeringen, eller utpeke noen, oftest en advokat med fullmakt, som kan være stedfortreder ved signeringen.

Registrering av kjøp

Etter signering sørger notarius for at skjøtet blir registrert i det lokale eiendomsregisteret og din advokat tar hånd om utbetalingen av relevant stempelskatt i forbindelse med kjøpet, registrering av skjøtet (hvilket kan ta 3-4 måneder) samt overføring av konto for lokale energileverandører, f.eks. vann- og elektrisitet, samt ordner betaling via din bankkonto.

Det finns i prinsippet to avgifter og tre skatter å betale når en kjøper eiendom i Spania. Som en tommelfingerregel bør du ha et budsjett som dekker summen av disse beløpene til omkring 17% av kjøpesummen ved spansk boliglån og ca 12% av kjøpesummen ved kontant kjøp. Ved kjøp av helt ny eiendom med boliglån ca 20% og uten boliglån ca 15%.

Avgiftene ved registrering av kjøp:

1) Notariusavgifter: Varierende avhengig av verdien på eiendommen og flere andre faktorer. Beregnes 1% av eiendomsprisen for innledende omkostninger.

2) Landregistreringsavgifter: Disse varierer avhengig av bosted, type og verdi på eiendommen. Disse avgiftene er snarere administrative avgifter enn skatter.

Skattene ved registrering av kjøp:

1) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP): Transferskatt er aktuelt ved kjøp av mark, hus, leilighet eller tomt fra en privat eier. Avhengig av de lokale myndighetene i regionen, kan det dreie seg om 7% eller 8% av den erklærte verdien på eiendommen, som står skrevet i kjøpsdokumentene, Escritura de Compraventa. I dette fristes enkelte å senke verdien på sin eiendom og selv om det har vært og er temmelig vanlig, er det en alvorlig feil. Man får streng straff for ikke å verdsette eiendommen korrekt og det kan føre til gevinstbeskatning og store problemer i framtiden. Den erklærte verdien på ditt kjøp er grunnlaget for myndighetenes bedømmelse av den gevinsten du gjør ved avhending av eiendommen.

Du bør være klar over at skattemyndighetene har en minimumspris for eiendommen og det er denne prisen som benyttes for å berekne overføringsskatt på eiendomstransaksjoner. Det er derfor å anbefale å finne ut den laveste prisen på eiendommen som er satt av skattemyndighetene. Dermed får du vite den totale kostnaden for kjøpet og hvor mange penger du trenger for å unngå å få en ubehagelig overrasking når skatten skal betales.

2) Impuesto sobre el vaor añadido (I.V.A.): Moms, som betales i stede for ITP, transferskatt, når du kjøper din eiendom av en mekler i stede for en privatperson. Momsen er 10% ved kjøp av en helt ny eiendom.

3) Actos juridicos documentados (AJD): Foruten moms kommer også stempelskatt i tillegg, som kan være opp til 1% av kjøpesummen.

4) Plusvalía: I og med at takseringsverdien forhøyes kreves det verdivurdering. Normalt betales verdivurderingen av selgeren, men det kan bestemmes at kjøperen betaler. Hvem som betaler diskuteres i forbindelse med de innledende forhandlingene, i samråd med din advokat.

5) Gevinstbeskatning (Impuesto sobre la renta de no residentes): Når både selger og kjøper ikke er spanske residenter, tillempes en skatt som utgjør 3% av eiendommens salgspris. Denne skatten betales normalt av selgeren.

Eiendomsskatter

1) Impuesto sobre bienes inmuebles (I.B.I.): Dette er hovedskatten for eiendommer i Spania. Den varierer fra område til område og beregnes på grunnlag av den offisielle verdien av eiendommen, i realiteten på grunnlag av samtlige eiendommer i Spania.

2) Tasas y cargas: Skatter og avgifter, visse kommuner pålegger ekstra avgifter for service i samfunnet, som avfallshåndtering, renhold av gater og strender etc. Til og med avgift på kjøretøy forekommer. Disse ekstra avgiftene er normalt lave.

Forsikringer

Brannforsikring er obligatorisk i henhold til lov ved inngåelse av boliglån. Omfattende hjemforsikring finns tilgjengelig for å beskytte hjem og hushold, likeledes livsforsikring for å garantere nedbetaling av lånet i tilfelle død.

Vennligst les en mer utførlig forklaring under punktet kostnader.

EuropaHus

Ring oss i dag.

Hvis du er ute etter boliger i provinsene Alicante og Murcia, eller trenger noen av våre tjenester, vennligst ta kontakt EUROPAHUS. Du kan ringe oss, stoppe ved våre kontorer i Los Alcazares, eller send en e-post. Vi vil gjerne hjelpe deg med det du trenger.

© 2022 Europahus ● Juridisk merknadPrivatlivCookiesWeb kart ● Design: Mediaelx
ONLINE VISNINGER