Facebook
Egendomar
Egendomar

​KOSTNADER

ÅRLIGA SKATTESKYLDIGHETER FÖR ICKE SPANSKA RESIDENTER

Varje person som äger en fastighet i Spanien, men som inte har en skattemässig hemvist här, är ansvarig för vissa spanska skatter och måste därför årligen fylla i en individuell skattedeklaration.

a) SKATTEMÄSSIG HEMVIST I SPANIEN

Enligt lag är en person skattemässigt bosatt i Spanien när denne tillbringar 183 dagar under ett kalenderår (inklusive sporadiska frånvaro) på spanskt territorium, eller vars verksamhet, professionella eller ekonomiska intressen är baserade i Spanien. Även dennes make, maka eller minderåriga barn kommer att anses vara bosatt.

b) SKATTEIDENTIFIKATIONSNUMMER

Alla i Spanien tilldelas ett skatteidentifikationsnummer, som används för alla skattedeklarationer och korrespondens med den spanska skattemyndigheten. För utlänningar kallas detta skattenummer för NIE-nummer (Numero de Identificación de extranjeros) och kan erhållas hos polisen. När en fastighet ägs av ett gift par eller av olika personer, betraktas var och en av ägarna som en oberoende skattebetalare och därför måste varje delägare fylla i en självdeklaration.

c) ÅRLIG FASTIGHETSSKATT (Kommunalskatt) I det spanska språket känt som IBI; Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Denna skatt är av lokal karaktär och hanteras av rådhuset i den kommun där fastigheten ligger. Denna skatt ska betalas en gång per år och betalningsperioden varierar beroende på kommun (Från september till november varje år). Skatten bestäms av många faktorer. Fastighetens läge, storlek och typ av mark (stadskaraktär eller lantlig karaktär) samt den skatteskala som fastställts av rådhuset tillämpas.

Det är viktigt att se till att rådhuset ger dig alla IBI-kvitton som ska behållas.

Alla tillförlitliga fastighetsförmedlingar bör tänka på att förse köparen med en kopia av de senaste betalda IBI-kvittona av säljaren för att förenkla överlåtelsehandlingen.

d) INKOMSTSKATT

Denna skatt styrs av det potentiella uthyrningsvärdet av den fastighet som ägs i Spanien. Deklarationen måste fyllas i vare sig fastigheten verkligen hyrs ut eller inte.

-Varför betala en inkomstskatt om du inte hyr ut din fastighet och det inte finns någon inkomst?

-Skattemyndigheten uppskattar en imaginär inkomstkälla för ägaren av fastigheten, oberoende av om den hyrs ut eller inte.

Denna skatt ska betalas en gång per år. Skatteunderlaget är 2% eller 1,1% av taxeringsvärdet (se IBI-kvitto). Därtill debiteras en skattesats på 24,75% för att erhålla det belopp som skall betalas till den spanska skattemyndigheten.

Om du inte har ägt fastigheten under hela året eller om fastigheten varit uthyrd del av året, måste du deklarera motsvarande andel. Om fastigheten är uthyrd, är det inkomsten -det totala belopp som samlats in från hyresgästen, utan avdrag för eventuella kostnader som ska deklareras. Skattesatsen ligger på 24%.

e) REAVINSTSKATT

Säljaren av fastigheten är ansvarig för reavinstskatten, som tas ut på vinsten av försäljningen av fastigheten. En skattesats på 18% skall tillämpas på vinsten från försäljningen. Det värde som skall beskattas är mellanskillnaden av fastighetens förvärvspris (utköpsvärde) och försäljningspris. I båda fallen måste alla utgifter inkluderas som hänrörts från överlåtelsen av äganderätten, t.ex. notarieavgifter, fastighetsregistrets avgifter, överföringsskatt mm.

f) 3% KÄLLSKATT

Denna skatt är direkt kopplad till Reavinstskatten som nämns ovan och gäller endast när säljaren av fastigheten inte är bosatt i Spanien. I detta fall måste köparen behålla motsvarande 3% av köpeskillingen som deklarerats för köpet och betala detta belopp till det spanska skattemyndigheten. Denna 3% retention görs av köparen på uppdrag av säljaren, som får 3% mindre av det överenskomna priset.

Denna skatt skall ses som ett förskott för att förhindra säljaren från att flytta från Spanien utan att betala den skatt som motsvarar transaktionen.

Vid kapitalförluster eller om källskatten överstiger skatten som bör betalas, är det din rätt att erhålla en skatteåterbäring av överskottet. En skattejurist kan hjälpa dig att fylla i självdeklarationen, och om nödvändigt, delta i en inspektion från skattemyndigheterna.

KÖPA FASTIGHET I SPANIEN

Det som kallas förvärvsprocessen omfattar alla steg som går från köpvalet av en fastighet till registreringen av den notariserade lagfarten vid Fastighetsregistret i det område där fastigheten är belägen. Denna process börjar vanligtvis med en preliminär överenskommelse.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Genom denna överenskommelse, som brukar kallas "Reservationskontrakt", uttrycker säljaren och köparen ömsesidigt sin avsikt att, i en nära framtid (en eller två månader) sätta upp ett privat köpeavtal för en specifik fastighet. Men undertecknandet av ett reservationskontrakt är inte ett obligatoriskt steg i köpprocessen. I många fall undertecknas ett privat köpeavtal direkt mellan de båda parterna. I detta skede uppmanas normalt köparen att betala en deposition, som sedan kommer att dras från det slutliga priset.

Efter det att kontraktet har undertecknats, har båda parter ingått ett avtalsförhållande och måste uppfylla de rättsliga skyldigheter som medföljer. I händelse av att köparen beslutar att inte köpa fastigheten, återbetalas inte alltid depositionen.

PRIVAT KÖPEAVTAL

När parterna har kommit överens om fastigheten och priset, utarbetas ett privat köpekontrakt. Före undertecknandet av kontraktet och innan det träder i laga kraft, är det viktigt för båda parter att fullt ut förstå och komma överens om de skyldigheter och rättigheter som följer med avtalet. Det rekommenderas att ha kontraktet kontrollerat av en spansk advokat innan du signerar det.

Enligt spansk lagstiftning ska det i det privata köpeavtalet framgå bl.a. vilka som är säljare och köpare samt deras personliga information, priset på fastigheten, betalningsätt samt en beskrivning av fastigheten, tidpunkten för övertagandet och överlämnandet av nycklarna.

Om ett reservationskontrakt inte har skrivits tidigare, görs den första utbetalningen nu och motsvarar den deposition som annars skulle gjorts i reservationskontraktet. Normalt utgör den en procentandel av den totala köpeskillingen.

NIE-Nummer

Ett rättsligt krav i Spanien är att du har ett identifikationsnummer för utlänningar, NIE-nummer (Numero de Identificación de extranjeros). Detta nummer är nödvändigt bl.a för skatteändamål. Du behöver även NIE-numret när du vill köpa en fastighet i Spanien, ansöka om lån, starta företag, för arv, köp av bil, mobiltelefon etc. Detta nummer blir ditt spanska skattenummer när din skatterepresentant registrerar det i den behöriga skattemyndigheten. Observera att registreringen av NIE-numret är obligatoriskt.

BANKGARANTI/INDIVIDUELL FÖRSÄKRING- KÖPA FASTIGHET UNDER BYGGNATION

Det obekväma med att köpa en fastighet som är under byggnation är att det tar lång tid, vanligtvis mer än 18 månader. Under denna tid kan många saker hända som kan sätta din investering i en svår situation. Byggherren kan gå i konkurs, det kan bli strejk eller problem med leverantörer och samarbetspartners, juridiska diskrepanser med behöriga rådhuset samt problem med införskaffandet av nödvändiga licenser och tillstånd kan uppstå. Under dessa omständigheter förlorar köparen de medel som investerats, om de inte har garanterats av en spansk bank eller via ett registrerat försäkringsbolag, genom en bankgaranti eller individuell försäkring.

Detta är anledningen till att alla pengar som betalas in för fastigheter under byggnation, skall ha bankgarantier eller försäkringar som ordnas mellan byggherren och banken/försäkringsbolaget. En spansk lag antogs 1968 (lag 57/1968) och ålägger den som bygger att garantera alla betalningar från köparen före undertecknandet av lagfarten. Det vill säga att om något går fel, bör de redan gjorda utbetalningarna återbetalas till köparen med en 6% årlig ränta från den spanska banken eller försäkringsbolaget. Din spanska advokat kommer att hjälpa dig att få det här dokumentet, samt att utfärda det i värsta fall.

SIGNERANDE AV LAGFARTEN

Notarius Publicus, som är den enda person som har rätt att bevilja en allmän handling, utfärdar lagfart baserat på de villkor som parterna har förhandlat inom det privata köpeavtalet. I motsats till det privata köpeavtalet skapar lagfarten effekter och som gör den verkställbar framför tredje person, det kan då även registreras hos Fastighetsregistret i det område där fastigheten är belägen. Kopior utfärdas för att ackreditera ägandeskap.

Notarien certifierar endast lagfarten om parterna kan identifiera sig med giltiga pass. Parterna ska närvara vid undertecknandet personligen alternativt utse någon, oftast en advokat med fullmakt att ställföreträda dem vid undertecknandet.

SKATTER & FASTIGHETSREGISTRET

Efter undertecknandet ska den notariserade lagfarten presenteras och registreras hos det lokala Fastighetsregistret. Men innan du gör det, ska skatter såsom stämpelskatt, överlåtelseskatt, plusvaliaskatt eller moms betalas. Dessa skatter varierar huruvida fastigheten är en återförsäljning eller om det är en nybyggnation som säljs av en byggherre. Utan en stämplad skattedeklaration av Skatteverket kommer registreringen att avslås.

Dessutom, om säljaren inte är skatteresident i Spanien (företag eller enskild), är det köparen som är skyldig att hålla 3% från försäljningspriset och betala, genom modellen 211, till den spanska skattemyndigheten inom de nästkommande 30 dagarna efter undertecknandet av lagfarten. Köparen är även ansvarig inför den spanska skattemyndigheten om detta inte görs. Din advokat kan hjälpa dig med detta.

Enligt spansk lag är notarien skyldig att kontrollera med Fastighetsregistret att det inte finns några dolda avgifter eller servitut på fastigheten. Detta ska göras före undertecknandet av köpekontraktet. Fastighetsregistret ansvarar för att upprätthålla alla detaljer kring fastigheten, finansiella avgifter och andra uppgifter som kan påverka lagfarten. Registreringen av lagfarten ger den högsta allmänna skyddsnivån, inte bara för ägarna utan även för tredje part.

HUSÄGARFÖRENING

Om du har köpt en lägenhet eller villa som är en del av ett byggnadskomplex, tänk på att dessa kommer att omfattas av den spanska lagen om Horisontell Division (Ley de Propiedad Horizontal). Enligt denna lag är varje lägenhets- och villaägare delägare i de gemensamma delarna av byggnadskomplexet (trappor, hissar, trädgård, pool, städtjänster, avlopp, leverans av vatten, elektriska ledningar etc.) tillsammans med de andra ägarna. Alla fastighetsägare är en del av en husägarförening, som är juridisk person precis som ett företag eller en person. Denna husägarförening måste underhålla de gemensamma delarna av byggnadskomplexet.

Varje lägenhet har en andel (cuota de participación) i den gemensamma fastigheten, vanligtvis i proportion till storleken på byggnadskomplexet. Ägare av en stor lägenhet kommer således att ha en större andel i den gemensamma fastigheten och alla ägare kommer att delta i kostnaderna för de gemensamma delarna enligt deras andel. Dessa kostnader kallas urbanisationsavgifter.

Alla beslut som rör gemenskapens avgifter, arbeten och reparationer i de gemensamma delarna, dess användning och föreningens stadgar behandlas i den årliga bolagsstämman för ägarna, där varje husägare har rösträtt.

Skicka oss gärna e-mail om du har frågor eller önskar visning av bostäder.

EuropaHus

Ring oss idag.

Om du söker bostad i provinserna Alicante och Murcia, eller kräva att någon av våra tjänster, vänligen kontakta EUROPAHUS. Du kan ringa oss, stoppa genom våra kontor i Los Alcázares, eller skicka ett e-postmeddelande. Vi kommer att vara glada att hjälpa dig med vad du behöver.

© 2022 Europahus ● Juridisk anteckningPrivatlivCookiesWeb karta ● Design: Mediaelx
ONLINE VISNINGAR